Bộ lọc

Đơn ứng tuyển

Bạn có biết? Khi ứng viên gửi đơn ứng tuyển vào một công việc trên timviecde.com mà họ đánh "tích" vào mục cho phép các nhà tuyển dụng khác xem được đơn ứng tuyển của họ thì đơn ứng tuyển đó sẽ xuất hiện tại đây (nghĩa là ứng viên mong muốn các nhà tuyển dụng cùng nhau xem xét đơn ứng tuyển và tạo cơ hội cho họ)